W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie legalmarketday.com.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach pod nazwą „LEGAL MARKET DAY” organizowanych przez TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następującej znaczenie:
  1. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://legalmarketday.com/ 
  2. Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz do którego prowadzi link na stronie internetowej https://legalmarketday.com oraz https://legalmarketday.conrego.com/rejestracja za pomocą którego następuje Rejestracja
  4. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o konferencji, w tym informacja o terminie, w którym się ona odbędzie, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://legalmarketday.com;
  5. Organizator oznacza TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krysiewicza 3a/1, 61-825 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000626663; NIP: 7831744095, REGON: 364866832, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości opłaconym, numer telefonu kontaktowego 501635171, adres e-mail: biuro@tomczak-stanislawski.pl 
  6. Potwierdzenie udziału w Konferencji informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, kończąca proces Rejestracji;
  7. Regulamin oznacza ten regulamin;
  8. Rejestracja proces zgłaszania Uczestnika do udziału w konferencji;
  9. Uczestnik osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i ma wziąć udział w Konferencji.
  10.  Profesjonalista osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca dostawcą usług, produktów albo innych rozwiązań komercyjnych dla firm świadczących usługi profesjonalne (w tym m.in. kancelarii prawniczych, kancelarii doradztwa podatkowego, firm doradczych), która ma wziąć udział w Konferencji.
 3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 4. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej, chyba, że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.
 5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
 2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia możliwości Rejestracji, bez konieczności zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku rejestracji wykonanych i opłaconych po 28.02.2022 r. Uczestnik nie ma gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu konferencyjnego.
 4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Uczestnik składa Organizatorowi ofertę zawarcia Umowy na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.
 5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Organizator przesyła na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika wiadomość z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wraz z fakturą VAT.

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

 1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby. Opłata zawiera w sobie świadczenia wskazane na stronie https://legalmarketday.com oraz https://legalmarketday.conrego.com/rejestracja. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, jego zakwaterowania.
 2. Opłatę za udział uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w informacji o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu albo poprzez system płatności on-line.
 3. Przeliczenie kwot wyrażonych w PLN na EUR dokonywane jest wg średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 4. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Uczestnik wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym – faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator niezwłocznie zwraca Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.
 6. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie zostanie uiszczona w całości w terminie 7 dni od przesłania przez Organizatora informacji o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu Rejestrację uważa się za anulowaną w całości.

§ 4 Potwierdzenie udziału w Konferencji

 1. Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Konferencji jeżeli są spełnione następujące warunki:
  1. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;
  2. Organizator otrzymał opłatę za udział w Konferencji w wysokości wskazanej w fakturze proforma o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu;
  3. Limit wolnych miejsc na udział w Konferencji nie jest wyczerpany.
 2. Potwierdzenie udziału w Konferencji stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Organizatora oferty Uczestnika na warunkach wynikających z treści Regulaminu, Cennika a także Formularza zgłoszeniowego.
 3. Miejscem zawarcia umowy jest Poznań.
 4. Umowa zostaje zawarta w dniu wysyłki Potwierdzenia udziału przez Organizatora i obowiązuje do dnia zakończenia Konferencji.

§ 5 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązani są zapoznać się oraz przestrzegać Regulaminu.
 2. Uczestnik zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, w którym będzie odbywać się Konferencja.
 3. Organizator zastrzega prawo do usunięcia Profesjonalisty z listy Uczestników jeśli ten nabył bilet i zarejestrował się na konferencję bez uprzedniego ustalenia modelu uczestnictwa z Organizatorem. Profesjonalista proszony jest o kontakt z Organizatorem pod adresem hello@legalmarketday.com przed zakupem biletu.
 4. W dziewiątej edycji Legal Market Day 2022 w modelu stacjonarnym (bilety Warsaw oraz VIP Warsaw) prawo udziału mają:
  • osoby zaszczepione pełną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, które dobrowolnie okażą organizatorowi oficjalny unijny certyfikat szczepienia. Brak okazania certyfikatu będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w Legal Market Day 2022. Wyjątek stanowią osoby:
  • które posiadają aktualny unijny certyfikat ozdrowienia ważny na dzień udziału w Legal Market Day 2022.,
  • osoby z przeciwwskazaniami medycznymi do szczepień przeciw COVID-19.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom ograniczona jest do:
  1. wysokości uiszczonej opłaty za udział Uczestnika w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych Uczestnikowi
  2. wysokości sumy uiszczonych przez Uczestnika opłat za udział Uczestnika w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych Uczestnikowi.
 2. Dotyczy to wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Uczestników będących konsumentami. 

§ 7 Zmiany w programie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji.
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://legalmarketday.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji:
  1. jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
  2. jeśli w trakcie Rejestracji osoba reprezentująca firmę będącą dostawcą usług, produktów albo innych rozwiązań komercyjnych dla firm świadczących usługi profesjonalne (w tym m.in. kancelarii prawniczych, kancelarii doradztwa podatkowego, firm doradczych) zarejestruje się jako Uczestnik, a nie jako Profesjonalista.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Do dnia rozpoczęcia Konferencji, Uczestnik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@legalmarketday.com
 3. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 60 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji, na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.
 4. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji pomniejszonej o 100 zł netto na rachunek bankowy z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.
 5. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na mniej niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje.
 6. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej Uczestnika będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem e-mail hello@legalmarketday.com, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: hello@legalmarketday.com, a także pocztą na adres siedziby Organizatora. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. wskazanie konferencji której reklamacja dotyczy;
  2. oznaczenie Uczestnika – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  3. przedmiot reklamacji;
  4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację;
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 Dni Roboczych od momentu jej otrzymania.
 4. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. Organizator poinformuje o tym
 5. składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krysiewicza 3a/1, 61-825 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000626663; NIP: 7831744095, REGON: 364866832, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości opłaconym, numer telefonu kontaktowego 501635171, adres e-mail: biuro@tomczak-stanislawski.pl
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym m.in. stworzenia listy Uczestników Konferencji, dokonania rozliczenia opłat za Konferencję, potwierdzenia obecności oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Konferencję. Przetwarzanie danych obejmuje także wizerunek Uczestnika, w formie zdjęć i nagrań video wykonanych podczas Konferencji.
 3. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczna dla celów zawarcia i realizacji umowy.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system płatności elektronicznej, w zależność od wybranej usługi, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności:
  1. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 lub
  2. spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 alub
  3. PayPal ( Europe) S.a.r.l et Cie, S.C.A 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg lub
  4. InPay.to Ltd, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU, Company number 08965192

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc- konsumencka,2,27.html

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 3 za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku zaistnienia zmian o których mowa w pkt. 3 ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od uzyskania informacji o zmianie, jednak nie później niż przed dniem rozpoczęcia Konferencji. Uczestnik nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@legalmarketday.com. Oświadczenie powinno wskazywać, że powodem odstąpienia jest zmiana treści Regulaminu. W braku takiego wskazania stosuje się § 8. Regulaminu.
 7. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:
  1. wiadomość o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu;
  2. faktury VAT oraz faktury pro forma;
  3. Potwierdzenie udziału w Konferencji

  oraz Regulamin, o ile Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie. Organizator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Uczestnikowi składanie zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.

 8. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w ust. 7 jest posiadanie:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  2. dostępu do sieci Internet;
  3. przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera 11.52 lub nowszej.
  4. programu zdolnego do otwierania plików w formacie pdf np. Acrobat Reader 9.5 lub nowszy.
 9. Treści cyfrowe wymienione w ust. 7 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian.
 10. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2021 r.